Page 1 of 10[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next Last]
Recording Ref# Media File Session/Town
'S a Mhic Dhughaill ?ac Ruairi T3388R01
Balivanich 6/51
Genre: [ballad]
Artists: [MacIsaac, Fanny]
'S am maistreadh a bh'aig Moire T3390R01
Garrygall 8/51
Genre: [milking song][work song]
Artists: [Gillies, Mary][Johnston, Annie][Johnston, Mary][MacLeod, Rachel][MacNeil, Mary][MacNeil, Sandy]
'S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd T3375R04
Uig 6/51
Genre: [soldier's song]
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) T3375R03
Uig 6/51
Genre: [soldier's song]
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) (speed-corrected version) T3377R03
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (I) T3377R04
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (II) T3470R01
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) T3375R02
Uig 6/51
Genre: [fisherman's song][work song]
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) (speed-corrected version) (I) T3377R02
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) (speed-corrected version) (II) T3476R07
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
'S moch la-coinni anna a' mhaduinn (Mo nighean dubh) T3379R06
Daliburgh I 6/51
Genre:
Artists: [MacKinnon, Donald Joseph]
'S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) T3380R07
Daliburgh II 6/51
Genre: [love song][waulking song][work song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
'S tha chuile te dhe m' stocainnean T3380R06
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
79th's Farewell To Gibraltar T3396R02
Earsary 6/51
Genre: [canntaireachd][march][mouth music][vocalization]
Artists: [Morrison, Mary]
A fhleasgaich ur leanainn thu T3375R01
Uig 6/51
Genre: [love song][lyric song]
Artists: [MacDonald, Catherine]
A fhleasgaich ur leanainn thu (speed-corrected version) T3377R01
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Catherine]
A mhic 'ic Eachainn 'ic Sheumais T3379R07
Daliburgh I 6/51
Genre:
Artists: [MacKinnon, Donald Joseph]
A Mhic Iarla Nam Bratach Bàna T3382R01
Daliburgh I 6/51
Genre: [mouth music][vocalization]
Artists: [MacKinnon, Donald Joseph][Unidentified group]
A Spaidearachd Bharrach T3375R07
Uig 6/51
Genre: [boasting song]
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
A Spaidearachd Bharrach (false start) T3375R06
Uig 6/51
Genre: [boasting song]
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
A Spaidearachd Bharrach (false start) (speed-corrected version) T3377R06
Uig 6/51
Genre:
Artists: [MacDonald, Dr. Allan]
A Spaidearachd Bharrach (speed-corrected version) T3377R07
Uig 6/51
Genre:
Artists:
A' bhanarach chaoin (The Tender-Hearted Dairymaid) T3386R02
Iochdar 6/51
Genre: [milking song][work song]
Artists: [Nicholson, Kate]
Alasdair oig 'ic 'ac Neacail T3381R03
Daliburgh II 6/51
Genre: [waulking song][work song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
Alasdair ̣ig ?ic ?ac neacail (Young Alasdair, Son Of MacNicol) T3386R14
Balivanich 6/51
Genre: [waulking song][work song]
Artists: [MacCormick, Mrs. Peter][MacDonald, Archie][MacIsaac, Fanny][MacJeffries, Mrs. ][MacLellan, Mrs. A. J. ][MacMillan, Catriona A. ][Monk, Effie][Morrison, Penny][Nicholson, Kate]
Page 1 of 10[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next Last]

 

 

© 2001-2018 Association for Cultural Equity | Contact | Rights